Gyártók
 
Kosár
0 árucikk
 

ÁSZF

 

Általános Szerződési Feltételek

I. Tartalom 


Jelen általános szerződési feltételek a MINEL Kft. (a továbbiakban mint: Eladó), és az Eladó által üzemeltetett weboldalakon felkínált árut megrendelő személy (a továbbiakban: Ön ill. Vevő) között létrejött szerződés feltételeit tartalmazzák. (Továbbiakban az Eladó és a Vevő együttes említése esetén "felek" kifejezést használunk.)

A Ptk. 205/A. § (1) bekezdése értelmében általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. 

Eladó tájékoztatja Önt, hogy érvényes megrendelést technikailag kizárólag olyan módon tud elküldeni Eladó részére, amennyiben jelen általános szerződési feltételeket elfogadja, így érvényesen elküldött megrendelés esetén Ön az általános szerződési feltételeket minden további jognyilatkozat nélkül elfogadta. 

II. Eladó

Név: MINEL Kft.

Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 13.

Cégjegyzékszám: 01-09-682137

Adószám: 11898937-2-42

Telefon: +36-1-303-2882

E-mail cím: minel@minel.hu

Képviselő: Ackermann Zoltán Péter

 

III. Szerződéskötés folyamata 

A felek közötti szerződés a Vevő által leadott megrendelés, s annak az Eladó által e-mail-ben történő visszaigazolása útján jön létre. A megrendelés Vevő kezdeményezésére, Eladó *.minel.hu domain alatti honlapján a Pénztár oldali űrlapok kitöltésével és Eladó részére való elküldésével történik. Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy elküldött megrendelése szerződéskötésre irányuló ajánlatnak minősül, amely a megrendelés elküldésétől számított 2 munkanapon keresztül köti a Vevőt, azaz ezen időtartam alatt Eladó e-mail útján megküldött egyoldalú nyilatkozatával a felek között a szerződés létrejön. 

A Vevő által elküldött megrendelést Eladó 2 munkanapon belül visszaigazolja. Ezen kötelezettségének Eladó visszaigazoló e-mail küldése útján tesz eleget. Eladó ezúton tájékoztatja a Vevőt, hogy amennyiben a megrendelés elküldésétől számított 2 munkanapon belül e-mail útján nem igazolja vissza a megrendelést, úgy a Vevőnek a megrendelésből fakadó ajánlati kötöttsége megszűnik, szerződési kötelezettsége alól mentesül. Jelen rendelkezés szempontjából érvényesnek az a visszaigazolás minősül, ha a visszaigazoló e-mail 2 munkanapon belül a Vevőhöz megérkezik. Eladó tájékoztatja továbbá Vevőt, hogy amennyiben a megrendelés elküldésétől számított 2 munkanapon belül e-mail útján a megrendelést Eladó visszaigazolja, úgy a felek között a szerződés érvényesen létrejön. A megrendelés és a visszaigazolás akkor minősül Eladóhoz ill. a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. 

Eladó ezúton tájékoztatja Vevőt arról, hogy jelen szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt azonban Eladó elektronikus tárolás útján iktatja, így az Vevő számára hozzáférhetővé válik. 

IV. A szerződés tárgya 

A felek közötti szerződés a honlapon található kosárba gyűjtött és megrendelt tételek teljesítésére, illetve azok ellenértékének kifizetésére vonatkozik.

V. Bankkártyás fizetés 

Bankkártyával történő fizetési mód választása esetén Vevő elfogadja, hogy a Vevő Eladó felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

VI. Elállási jog 

Eladó ezúton tájékoztatja Vevőt, hogy a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet értelmében jelen szerződés vonatkozásában elállási jog illeti meg. Vevő elállási jogát a megrendelt áru leszállításától számított 14 munkanapon belül, egyoldalú, indokolás nélküli, Eladóhoz intézett nyilatkozatával gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozat a jelen szerződést felbontja. 

Érvényes elállási nyilatkozat esetén a nyilatkozatnak Eladóhoz történő megérkezését követően Eladó haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles visszatéríteni Vevőnek az általa a szolgáltatás ellenértékeként kifizetett összeget. 

A jogszabályi rendelkezések értelmében érvényes elállás esetén a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a lemondással kapcsolatban felmerült költségeket.

Eladó ezúton tájékoztatja a Vevőt, hogy elállási nyilatkozatát Eladó címére küldheti meg. 

VII. Tájékoztatási kötelezettség 

A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján Eladót terhelő tájékoztatási kötelezettség körében Eladó jelen szerződés keretein belül ill. ezen honlapon tájékoztatást nyújt Vevő részére többek között Eladó cégnevéről, székhelyéről, adószámáról és telefonszámáról, továbbá képviselőjének nevéről; a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól; az ellenszolgáltatásról, beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettséget is; a fizetés, a teljesítés egyéb feltételeiről; az elállás jogáról; Eladó elérhetőségeiről. VIII. Irányadó nyelv, jog, bírósági illetékesség 

Jelen szerződési feltételek, ill. az ezek alapján létrejövő szerződés nyelve -függetlenül a felek közötti esetleges egyéb kommunikáció, elektronikus levelezés nyelvétől- a magyar. 

Jelen szerződési feltételek, ill. az ezek alapján létrejövő szerződés vonatkozásában a Magyar Köztársaság joga az irányadó. A felek közötti jogviszony vonatkozásában ezen belül -többek között- az alábbi jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni: - a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény; - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; - a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet; - a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény; - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet; - a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. GKM rendelet; - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény. Felek a jelen szerződéssel összefüggésben felmerülő jogvitákat igyekeznek békés úton rendezni, ennek sikertelensége esetén alávetik magukat a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 

IX. Adatvédelem 

A Vevő személyes adataival történő visszaélés megelőzése érdekében a megadott adatok kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik Eladó által közzétett adatvédelmi nyilatkozat szerint. 

X. Vegyes rendelkezések 

Jelen általános szerződési feltételek alapján létrejött szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége (részbeni érvénytelenség) esetén az egész szerződés csak akkor dől meg, ha azt a felek az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Ugyanakkor amennyiben a Vevő a Ptk. 685. § d) pontja alapján fogyasztónak minősül, úgy a létrejött szerződés részbeni érvénytelenség esetén is csak akkor dől meg, ha a szerződés az érvénytelen rész nélkül nem teljesíthető. 

Jelen általános szerződési feltételeket Eladó egyoldalúan jogosult módosítani, az egyes módosítások előtt a megelőző állapotot archiválja és eltárolja. Az általános szerződési feltételek módosítása kizárólag a módosításnak Eladó honlapjain történő közzétételét követően leadott megrendelések alapján létrejött szerződések vonatkozásában érvényesek.